Amendementen IKC-Oost aangehouden

Castricum – Na de laatste behandeling in de commissievergadering van 23 december was er opnieuw aanleiding om het Integraal Kindcentrum voor de oostzijde van Castricum op de agenda te zetten. Hiervoor waren twee amendementen ingediend, die overigens niets met elkaar te maken hadden. Beiden bleken nog niet rijp voor besluitvorming.

Door Hans Boot

De voorbereiding van de bouw van het IKC-Oost, dat een gezamenlijk onderdak moet bieden aan basisschool De Kustlijn en Kindcentrum Visser ’t Hooft, gaat veel minder snel dan velen hadden gehoopt. In de eerste plaats komt dit doordat er nog geen locatie is vastgesteld. Aanvankelijk was het de bedoeling om het nieuwe schoolgebouw op de plek van de voormalige Montessorischool aan de Koekoeksbloem te realiseren, maar die optie viel af nadat de raad besloot om deze locatie te bestemmen voor woningbouw.

Dat bleek echter tegen het zere been van de VrijeLijst, die voor de commissie van afgelopen donderdag via een amendement voorstelde om deze locatie te betrekken bij een quick scan, zoals deze voor de huidige terreinen van De Kustlijn en Visser ’t Hooft zal worden uitgevoerd. Indiener Bärbel Böhling hield nog wel, mede gelet op de gevolgen van corona, een warm pleidooi voor het voorstel, maar kreeg daarvoor lang niet alle handen op elkaar.

Met name Andries de Rooij (VVD) reageerde heel resoluut: ,,Het terugdraaien van een democratisch besluit over woningbouw getuigt niet van behoorlijk bestuur. Bovendien is aangetoond dat de Koekoeksbloem om praktische redenen minder geschikt is voor een IKC en daarnaast kunnen er snel woningen worden gebouwd.”

Een voorlopige telling wees uit dat elf stemmen tegen het amendement waren en acht voor. Omdat de commissie niet compleet was en GroenLinks zich nog afzijdig hield, is het dus nog maar de vraag of dit amendement het gaat halen. Overigens wilde Mariska Tauber (CKenG) nog wel van de portefeuillehouder weten waarom het punt ‘Voorbereidingskrediet voor het IKC-Oost’ van de agenda van 3 februari was gehaald. Het antwoord van De Haan luidde: ,,Het plan is nog niet concreet genoeg voor een voorbereidingskrediet. Als u besluit tot een quick scan ligt de uitkomst er pas voor de zomer.”

Verdagen

Het tweede amendement van GroenLinks, de VVD, D66, Lid Kooter, CDA, PvdA, CKenG en GDB was van een geheel andere orde. Hierin wordt onder andere voorgesteld aan het raadsbesluit toe te voegen dat er een risicoanalyse wordt gemaakt van de samenwerking tussen de beide scholen en daarover afspraken vast te leggen. Net als in de vorige commissievergadering waarschuwde Valentijn Brouwer (GroenLinks) weer voor de mogelijkheid dat het minder goed gaat met de samenwerking en dan de vraag rijst wat er moet gebeuren met twee halve gebouwen. Ook dit keer ondervond hij veel bijval van de andere fracties om de toekomst van het IKC veilig te stellen.

Preadvies

Uit het preadvies, dat het college had opgesteld voor dit onderwerp, zou echter blijken dat er voldoende is afgedekt op grond van artikel 92 van de Wet op het primair onderwijs en dat de gemeente verantwoordelijk is voor de nieuwbouw van schoolgebouwen. De Haan was daarom heel stellig over dit amendement: ,,Wat moet er in zo’n risicoanalyse staan? Deze past niet in de route van de schoolbesturen. Er gaat een bestuurlijke overeenkomst komen en dat is de waarborg voor een goede samenwerking. Dus alsjeblieft, stem in met het voorbereidingskrediet zonder eerst een risicoanalyse vast te stellen!”

Daarop ontstond de nodige verwarring. De Haan was van mening dat het college het voorstel kon terugnemen om dit te laten toetsen. Maar Herman Sterken (GDB) betwistte dat: ,,Het college kan wel reageren op het amendement, maar het voorstel niet intrekken.” Vervolgens stelde voorzitter Gerard Brinkman (GroenLinks) voor te wachten op een ordevoorstel in de raadsvergadering van dezelfde avond. Ook werd de griffier nog even geraadpleegd en was de conclusie dat het verstandig was om de zaken nog eens goed uit te zoeken en de besluitvorming te verdagen naar 3 februari. Met uitzondering van Fer Wilms (CDA) ging de raad daar later op de avond unaniem mee akkoord.