Agrarisch ondernemen en natuurbeheer gaan goed samen

Castricum – Begin juni brachten fractieleden van GroenLinks Castricum een werkbezoek aan boerderij en minicamping ‘De Westert’ in Limmen. Natuur, biodiversiteit en agrarisch ondernemen blijken goed samen te kunnen gaan. Een goede afstemming en samenwerking met de gemeente is daarvoor wel essentieel.

Kees Welboren en zijn vrouw Svenja zijn jonge agrarische ondernemers. Zij ontvingen de GroenLinks-raadsleden gastvrij op hun boerderij. Welboren zit in het bestuur van de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land en Dijken. Ook directeur Walter Menkveld en veldcoördinator Josanne Rutte van Water, Land en Dijken waren bij het werkbezoek aanwezig. Deze vereniging van ruim vijfhonderd boeren in midden Noord-Holland zet zich in voor weidevogels, een aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem.

De mensen van Water, Land en Dijken ondersteunen de aangesloten boeren bij de uitvoering van agrarisch natuurbeheer op hun percelen en binnen hun bedrijfsvoering. En ze ondersteunen, samen met Landschap Noord-Holland, de 450 vrijwilligers die de boeren helpen bij het natuurbeheer. Ze coördineren (vaak innovatieve) projecten op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, bodem en water, en boerderijeducatie. Opdrachtgevers en financiers zijn de provincie, waterschappen, gemeenten, zuivelorganisaties, recreatieschappen en de Europese Unie.

De boer als beheerder van het landschap

Welboren is één van die vijfhonderd enthousiaste boeren die waardevolle plattelandsnatuur combineren met agrarisch ondernemerschap. Zo heeft hij een contract afgesloten om op de 3,5 hectare grond in de Limmerpolder ‘mozaïekbeheer’ toe te passen. Hij beheert verschillende stukken land op verschillende manieren, zodat er een gevarieerd weidevogellandschap ontstaat. Ook zorgt hij voor stukken kruidenrijk grasland. Hij benadrukt dat naast het verdienmodel ook arbeidsvreugde een belangrijke rol speelt bij zijn manier van ondernemen. Menkveld beklemtoont dat het belangrijk is om met boeren gebiedsafspraken te maken waarin doelen worden vastgelegd. Daarbij zijn drie dingen belangrijk: erkenning van de boer als beheerder van het landschap, een verdienmodel en het planologisch mogelijk maken.

Boerenbedrijven in gemeente Castricum

In de gemeente Castricum zijn veel boerenbedrijven waar opvolgers klaar staan om het bedrijf van hun ouders over te nemen. Dat gegeven en de wens om meer extensief te boeren, maakt dat er voldoende ruimte moet zijn om te kunnen ondernemen. Daar kan het Castricumse gemeentebestuur een rol in spelen: als het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld voor de binnenkort vast te stellen omgevingsvisie voor de gemeente. Welboren en Menkveld wezen tijdens het bezoek verder op het belang van goede contacten tussen de gemeente en de agrarische ondernemers, zoals dat ook gebeurt met andere ondernemersgroepen. Dan kan besproken worden wat zij nodig hebben om bij te dragen aan doelen op het gebied van natuur, landschap en klimaat.

,,GroenLinks steunt agrariërs die het anders willen doen, met oog voor de natuur en dierenwelzijn’’, zegt GroenLinks-raadslid Marieke Kooter. ,,We zijn onder de indruk van wat we hoorden en zagen tijdens dit werkbezoek. Natuur, biodiversiteit en agrarisch ondernemen kunnen heel goed samengaan. Daarbij is het duidelijk dat boeren niet steeds weer dingen opgelegd moeten krijgen zonder dat er overleg is geweest. Zonder samenwerking komen we er niet.’’

Op de foto:
Kees Welboren vertelt de GroenLinks-fractieleden hoe hij natuurbeheer en agrarisch ondernemen combineert. (Foto: Jacques Warmerdam)