Woningbouwplan voor de Brakersweg

Castricum – Onlangs is namens de grondeigenaren door adviesbureau WoonGraag bij de gemeente een principeverzoek ingediend voor de bouw van dertien woningen op de percelen Brakersweg 19 t/m 21b. Het college heeft met het plan ingestemd en op 3 december vindt de behandeling in de gemeenteraad plaats.

Door Hans Boot

Castricum krijgt er de laatste jaren maar mondjesmaat nieuwe woningen bij, dus alle kleine beetjes helpen. Kennelijk dachten de eigenaren van een bedrijfsterrein aan de Brakersweg 21, 21a en b, ter grootte van 6000 m2, er ook zo over, want zij gaven WoonGraag de opdracht om hen te adviseren over de realisatie van woningen op hun grond.

Behalve de bedrijfsgebouwen zal ook de bestaande woning op nummer 19 worden gesloopt. Passend in het lintkarakter van de Brakersweg is er een bouwplan ontworpen in de vorm van een agrarisch hofje met dertien woningen. Dat bestaat uit drie vrijstaande woningen aan de Brakersweg (koop, vrije sector), vier rijwoningen aan de westzijde (waarschijnlijk sociale huur), twee twee-onder-één-kap aan de oostzijde (koop, vrije sector), vier rijwoningen aan de zuidzijde (koop, vrije sector) en een centraal gebouw met bergingen.

Senioren

Het bouwplan is op 8 juli van dit jaar op een informatiebijeenkomst met de direct omwonenden besproken. Peter Trauschke van WoonGraag: ,,De meeste bewoners zijn blij dat de bedrijfsactiviteiten gaan stoppen. Behoudens enkele individuele bezwaren vinden zij het bouwplan goed, mooi en passend in de omgeving.”

Vervolgens is het plan voorgelegd aan burgemeester en wethouders die hiermee op 10 november akkoord zijn gegaan en daarbij hebben besloten dit aan de gemeenteraad voor te leggen om als ruimtelijk kader vast te stellen.

In het besluit van het college staat onder meer dat de gekozen stedenbouwkundige opzet voldoet aan de eerder door de raad vastgestelde gemeentelijke Ontwikkelingsvisie Brakersweg en aan de eisen die worden gesteld betreffende verkeer, parkeren en openbare ruimte. Daaraan wordt toegevoegd dat deze locatie zich bij uitstek leent voor senioren, gezien de nabijheid van verzorgingshuis De Santmark. Voor deze doelgroep wordt gedacht aan kleine woningen of appartementen. Mede in verband hiermee wordt het bouwproject via een brug voor langzaam verkeer met het terrein van de Santmark verbonden.

Procedures

Behalve de benodigde instemming van de raad met het plan, moeten er nog enkele procedures worden doorlopen. In de eerste plaats is geconstateerd dat de gewenste woningen qua gebruik en bouwmogelijkheden niet passen binnen het vigerende bestemmingsplan en er een ruimtelijke procedure dient te worden gevolgd om de bestemming te wijzigen in ‘Wonen’. Dit kan worden gerealiseerd via een postzegelbestemmingsplan.

De behandeling van het ruimtelijk kader in de gemeenteraad staat gepland voor 3 december. Tegen het vaststellen hiervan staan geen bezwaar en beroepsmogelijkheden open. Het ruimtelijk kader wordt vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan. Hiertegen kunnen zienswijzen worden ingediend en na vaststelling staat beroep open bij de Raad van State.

Op basis van het goedgekeurde bestemmingsplan kunnen de benodigde omgevingsvergunningen worden verleend. Het duurt dus nog wel even voordat de bouw van start kan gaan. Daarvoor moeten de eigenaren nog bepalen aan wie de grond wordt verkocht.