Uitkomsten pilot Dorpsstraat hogere wiskunde

Castricum – Tijdens de Raadsinformatieavond van afgelopen donderdag werden de raadsleden geïnformeerd over de uitkomsten van de pilot ‘Dorpsstraat autoluw’. Twee gemeenteambtenaren lieten aan de hand van een presentatie allerlei cijfers en grafieken zien, maar de vraag is of de burger daarmee uit de voeten kan en of eventuele maatregelen in de toekomst voldoende zijn om de knelpunten op te lossen.

Door Hans Boot

Na de opening van de bijeenkomst door voorzitter Rob Dekker (VVD) kreeg wethouder Ron de Haan de gelegenheid om de avond in te leiden. Hij zei: ,,Er is nu alleen sprake van een informatieavond, dus daar is geen voorstel van het college aan gekoppeld. De raadsleden kunnen dat echter in het voorjaar tegemoet zien.’’

Vervolgens werden de dia’s door de ambtenaren, bijgestaan door een medewerker van stedenbouwkundig bureau Goudappel, gestart en kwamen de resultaten van diverse tellingen en metingen in beeld die in de periode 17 september tot 15 oktober vorig jaar hebben plaatsgevonden. Ook de gevolgen van tussentijdse aanpassingen, zoals het weghalen van de knip op de kruising Breedeweg/Leo Toepoelstraat, maken daar deel van uit. Daarnaast werden de nodige situaties in grafieken weergegeven, waardoor soms hogere wiskunde nodig was om alles te begrijpen.

Traject

Nadat een van de ambtelijke conclusies was dat de pilot heeft geleid tot meer veiligheid en minder drukte op de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg, haakte Fer Wilms (CDA) daar direct op in door te vragen of er geen verschil zou zijn als de metingen in de periode voor corona waren verricht. Daar kon niet ontkennend op worden geantwoord. De presentatie richtte zich verder op maatregelen voor de korte of lange termijn en de vraag welke keuzes er gemaakt moeten worden. Een optie zou ook kunnen zijn om niets te doen, maar dan wordt er geen vervolg gegeven aan het LVO-onderzoek naar gelijkvloerse oplossingen bij de overweg en de afstemming daarvan met ProRail en het Ministerie van IKW.

Over de planning van het vervolgtraject werd gezegd dat men in maart van dit jaar de rapportage hoopt af te ronden na overleg met alle belangengroeperingen en deskundigen. In april en mei worden de resultaten voorgelegd aan het (nieuwe) college, waarna er een besluit kan worden genomen over het wel of niet autoluw maken van de Dorpsstraat.

Reacties

Voor de raadsleden bleef er na een uur weinig tijd over om te reageren. Gerard Brinkman (GroenLinks) liet weten dat dit soort pilots van drie à vier weken volgens de politie veel te kort zijn om resultaten goed te kunnen meten. Ook had hij kritiek op het gebrekkige bebordingsplan dat was toegepast. Gerard Krouwel (VVD) pleitte voor onderzoek naar het scheiden van auto- en fietsverkeer bij de spoorwegovergang door bijvoorbeeld een fietserstunneltje en Harold Ebels (D66) kreeg op zijn vraag te horen dat de Fietsersvariant alleen effectief is als er een knip in de Dorpsstraat komt. Toehoorder Susan Glaubitz merkte op dat het concept-rapport negatief was overgekomen bij de ondernemers in het dorpshart en de bewoners ook niet tevreden waren over de uitkomsten.

Projectmanager Eric Mackay van ProRail deed als laatste een belangrijke duit in het zakje door te stellen dat de maatregelen op korte en lange termijn duidelijk van elkaar gescheiden moeten worden, omdat over zo’n 10 à 15 jaar de hoogfrequente dienstregeling op het traject Alkmaar-Amsterdam wordt ingevoerd. (Archieffoto: Hans Boot)