Transitium in Antonius; voor afscheid rouw en begroeting

Bakkum-Noord – Het voormalig Antonius Kindertehuis wordt een Transitium; een
centrum voor afscheid, rouw en begroeting. Het is het eerste
bedrijfsverzamelgebouw in Nederland exclusief georiënteerd op het
faciliteren van transitieprocessen. Een belangrijke rol zal daarbij zijn
weggelegd voor de transitie van leven naar dood. Het Transitium verwacht
daarom ook een hospice te zullen huisvesten. Ook voor een Respijthuis is
plaats ingeruimd. De opening van een ‘Bloeiplaats Transitium’ markeert de
eerste fase van de ontwikkeling van de plannen. Deze Bloeiplaats wordt
gevestigd in een nu lege vleugel van Antonius. Belangstellenden voor
deelname kunnen zich aanmelden voor klus en kijkmiddagen via: info@Jan17.nl.

,,Het juiste gereedschap is alles”, zegt de initiatiefnemer van het
Transitium, Thomas van Kleef, directeur van Monastiek centrum Zeeveld, niet
toevallig ook de buurman van het Antonius complex. ,,Niet alleen bij
klussen, maar ook voor wie in een rouwproces terecht komt. Het Transitium
reikt de handvatten aan weer zicht te krijgen in schijnbaar uitzichtloze
situaties. Het wil de gasten de ervaring meegeven dat ze zelf de macht
hebben om de blinddoek die het leven ze heeft omgedaan, af te leggen. Niet
door ze dat in een preek of via een PowerPoint presentatie te vertellen,
maar door ze mee te nemen op een ervaringsweg. Gasten zullen er dan ook
gedurende langere tijd, we denken eerder in weken dan in dagen, kunnen
verblijven en deel kunnen nemen aan een dagelijks en doorlopend
activiteitenprogramma.

De ontwikkeling van Het Transitium zal een organisch en geleidelijk proces
zijn. De ‘Bloeiplaats Transitium die onlangs zijn deuren opende, biedt
kantoor-, werkruimte en verblijfsmogelijkheden aan ondernemers die diensten
of producten aanbieden die ‘de overgang van oud naar nieuw’
vergemakkelijken. ,,Dat kan een pastoraal psycholoog zijn, een
fysiotherapeut of een masseur, een wandelcoach of creatief therapeut,  maar
evengoed een yogaschool, meditatiegroep of sangha” zegt Van Kleef. ,,Of
iemand die een bed en breakfast wil beginnen waar gasten die in de
verdrukking zitten een luisterend oor vinden. Of een uitvaartondernemer. Of
een kunstenaar die bijzondere uitvaartproducten maakt, of rituelen op maat
ontwerpt. Alles is denkbaar als het maar raakt aan het thema van innerlijke
transitie van oud naar nieuw. We laten ons graag verrassen. In de kern
draait transitie om niets anders dan stappen te durven zetten waar anderen
menen dat de weg doodloopt. En ook daarbij geldt: hoe meer zielen hoe meer
vreugd, want hoe meer mensen zich bij onze plannen aansluiten des te meer
inzichten om eraan bij te dragen dat in het Transitium een zo uniek aanbod
tot stand komt, dat het uitgroeit tot een landelijk ijkpunt voor het
faciliteren van transitieprocessen in het algemeen en rouwverwerking in het
bijzonder. En overigens is het wel van belang om rouw dan te bezien in de
ruimste betekenis van het woord.  Werkloosheid, een scheiding, het
overlijden van een dierbare, een burn out, het zijn allemaal voorbeelden van
transitiefases waarbij rouw een belangrijke rol speelt.”
,,Dat we nu al de sleutel krijgen van een deel van het Antonius, ook al is
het voorlopig maar tot mei 2016, is al heel wat. We zijn eigenaar Parlan en
het SIG, de tijdelijke bewoners van het complex, heel erkentelijk dat ze ons
deze kans bieden. De zorgsector maakt grote reorganisaties door en heeft met
enorme bezuinigingen te maken. Dit maakt de verkoop van deze panden aan een
traditionele zorginstelling onwaarschijnlijk. Niet ondenkbaar is dat zich
dan projectontwikkelaars melden met plannen die het bestemmingsplan ter
discussie stellen. Wij voorzien botsende belangen. Door nu al met de
Transitiumplannen naar buiten te komen hopen we zowel bij de bewoners van
Castricum als bij de plaatselijke en provinciale politiek tijdig een
bewustwordingsproces op gang te brengen voor de dilemma’s problemen die hier
onderhuids spelen.”
De plannen voor het Transitium voorzien in een themahotel met tot zeventig
sobere kamers en vergader- en workshopruimtes, een openbaar toegankelijke
horecavoorziening, een vijftiental kantoor- en werkruimtes voor derden
werkzaam op het terrein, een zevental zelfstandige stiltestudio’s en een
vijftal dienstappartementen, alsmede een hospice en een ‘respijt-‘ of
uitrusthuis voor mantelzorgers.
Het voormalig koloniehuis St. Antonius. Een rijksmonument, dat in 1934 werd
gebouwd in een door Frank Lloyd Wright beïnvloede bouwstijl. Het complex,
tot vrij recent in gebruik als kindertehuis, omvat zo’n 3000m2 en staat al
geruime tijd te koop. Er is een werkgroep samengesteld om de plannen voor
het Transitium verder uit te werken en vorm te doen krijgen. Deze werkgroep
bestaat uit professionals met een achtergrond in bouw, media, cultuur,
makelaardij, herontwikkeling en creatieve industrie. In de voormalige
duinboerderij Zeeveld, een gebouwencomplex direct grenzend aan het
Transitium, ontwikkelt stichting Jan XVII een nieuwe vorm van contemplatief
kloosterleven.