Raadsvergadering geschorst vanwege begroting

Castricum – Het loopt de laatste maanden beslist niet soepel wat de besluitvorming van het gemeentebestuur betreft: onderwerpen worden niet binnen de vergadertijd afgerond en doorgeschoven. Ook het indienen van moties is schering en inslag. Omdat de begroting 2021 afgelopen donderdag niet werd goedgekeurd, dreigt Castricum na Heiloo en Heemskerk in een crisis te belanden.

Door Hans Boot

Het was voor burgemeester Mans, als voorzitter van de gemeenteraad, even slikken. Nadat de begroting voor het nieuwe jaar al op 5 en 10 november was behandeld, zou deze donderdagavond aangenomen worden. Dat gebeurde niet, want de raadsleden hadden drie argumenten om de opdracht terug te geven aan het college. In de eerste plaats waren de partijen D66, GroenLinks, PvdA en SP het niet eens met de voorgestelde bezuinigingen op het sociaal domein, zoals jeugdzorg en de WMO-verplichtingen. De rechtervleugel (CKenG, Forza! en Fractie Leo van Schoonhoven) had grote moeite met de miljoenen die bestemd zijn voor de ambtelijke werkorganisatie BUCH, terwijl GDB de greep in de algemene reserve voor het dichten van de gaten door de coronacrisis afkeurde.

Crisis dreigt

Mans reageerde hierop als volgt: ,,We kunnen eindeloos van gedachten wisselen, maar dat heeft geen enkele zin. Ik schors de vergadering en het wachten is op het uitschrijven van een nieuwe bijeenkomst. Dat is hoogst onbevredigend, want de begroting moet eigenlijk voor 15 november bij de provincie zijn ingediend. Laten we de rust bewaren en proberen om gezamenlijk tot een aanvaardbare begroting te komen.”

Als het college en de raad er niet uitkomen dreigt er een crisis te ontstaan die vergelijkbaar is met Heiloo en Heemskerk, waar recent collegeleden opstapten.

De beslissing om de raadsvergadering te schorsen heeft tot gevolg dat alle onderwerpen op de agenda moeten worden doorgeschoven naar zeer waarschijnlijk donderdag 19 november. Dat geldt echter niet voor de behandeling van de vijf moties die waren ingediend voor het project flexwonen aan de Castricummer Werf. Daarover was op voorhand in het Presidium al afgesproken dat dit hoofdpijndossier over de jaarwisseling wordt getild, omdat er nu teveel haken en ogen zijn om een acceptabel compromis te bereiken. Het is een van de voorbeelden van zeer moeizame trajecten.

JeugdzorgPlus

Na de schorsing was er nog even verwarring over het doorgaan van de commissies, maar spoedig bleek dat er niets in de weg stond om met deze vergaderingen te starten.

Zo kwamen er drie moties van GroenLinks, PvdA, Lid Husslage, CKenG, GDB en Forza! inzake JeugdzorgPlus aan de orde in de commissie die door Rob Dekker (VVD) werd voorgezeten. In de eerste motie werd de wens geuit voor ‘een onafhankelijke duiding’ van de gang van zaken voorafgaand, tijdens en na de aanbesteding in 2018 met betrekking tot de JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord. Daarbij werd voorgesteld drie onderzoeksmogelijkheden in beraad te nemen en de uitkomsten te gebruiken om de kwaliteit van de zorg en het contractmanagement te verbeteren. Via de tweede motie werd gepleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de naleving van contractafspraken met de gesloten jeugdzorg in deze regio.

Boek sluiten

Over deze moties ontstonden eenzijdige discussies. De indieners kwamen terug op ‘alles wat er mis was gegaan bij Antonius’ en vonden ‘dat het voortaan anders moet’. Volgens de VVD, D66, CDA, Vrije Lijst en Fractie van Schoonhoven ‘viel het allemaal wel mee’. Deze partijen hielden vast aan de uitspraak van de rechter over de aanbesteding. Verantwoordelijk wethouder Ron de Haan vond ook dat er voldoende over was gezegd en wilde het boek graag sluiten. Hij hoopte dat partijen samen naar de toekomst kunnen kijken ‘en hun verantwoordelijkheid willen nemen’. Verder gaf hij de garantie dat het college alle vragen over dit onderwerp met zorg zou beantwoorden.

Voor de derde motie was weinig tijd meer over, maar het lukte de voorzitter toch om die nog snel te behandelen. Nu werd het college opgedragen de raad op korte termijn een voorstel te doen op welke wijze jongeren, waarvoor de kinderrechter heeft bepaald dat Antonius geen geschikte locatie is, bij een andere JeugdzorgPlus-zorgverlener kunnen worden geplaatst. Tijdens de discussie wees CKenG erop dat er voor deze jongeren ‘geen vangnet is en zij daardoor soms in Brabant of Limburg terecht komen’. De niet-indieners gaven tegengas en stelden dat plaatsing in dit geval ‘een taak is voor de stichting Horizon en niet voor de gemeenteraad’. Tot slot zei de wethouder dat ‘alles wat deze zorg betreft beheersbaar en betaalbaar moet zijn’ en dat ‘de praktijk uitwijst dat kinderen in zeer uitzonderlijke gevallen niet in Antonius kunnen worden geplaatst.’ De stemming over deze moties is uitgesteld tot een volgende raadsvergadering. (Foto: Bos Media Services)