Provinciale motie tegen verbreding N203 ingetrokken

Castricum – Een maand geleden schreef deze krant dat de provincie gaat onderzoeken of de N203 tussen Uitgeest en Castricum kan worden verbreed om ongevallen te voorkomen. Vier Statenleden dienden een motie in tegen deze wegverbreding. Daarin wordt ook gepleit voor het verlagen van de maximum snelheid. De motie is na weerstand van het provinciaal bestuur en enkele partijen ingetrokken.

Door Hans Boot

VVD-Statenlid Klaas-Jeroen Terwal maakte zich onlangs sterk voor een versnelling van de aanpak van de N203, omdat de maat volgens hem vol was nadat het zoveelste tragische ongeluk op deze ‘dodenweg’ tussen Uitgeest en Castricum werd genoteerd. Het resultaat was dat Gedeputeerde Jeroen Olthoff beloofde dat er richting het groot onderhoud in 2028 onderzoek wordt gedaan om te kijken of en hoe de weg kan worden verbreed. Statenleden Marcel Steeman (D66), Jesper Gringhuis (GroenLinks), Michel Klein (ChristenUnie) en Jaap Hollebeek (Partij voor de Dieren) hebben daarop een motie ingediend. Zij constateren dat de verkeersveiligheid op de N203 en het fietspad daarnaast onvoldoende is, maar dat er op korte termijn fysieke maatregelen zijn toegezegd om die veiligheid te verbeteren.

‘Verlagen snelheid heeft voorkeur’

Verder wordt gesteld dat de wegindeling van de N203 ongeschikt is voor een snelheid van tachtig kilometer per uur, zoals deze nu geldt. Het verlagen van de maximum snelheid met behoud van het huidige wegprofiel heeft volgens de indieners van de motie de voorkeur boven het behouden van de maximaal toegestane snelheid waarbij het wegprofiel wordt vergroot. Als belangrijke overweging wordt daarbij genoemd dat de weg is gelegen in een zeer kwetsbaar vogelweide- en natuurgebied. Om deze redenen wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht te onderzoeken of een maximum snelheid van zestig kilometer per uur kan worden toegepast zonder vergroting van het wegprofiel.

‘Bezorgde ouders’

VVD-Statenlid Terwal: ,,Gedeputeerde Jeroen Olthof heeft de motie van een negatief oordeel voorzien, waarna D66 de motie wijselijk introk. Mijn partij blijft maar één oplossing zien voor het opheffen van de zeer onveilige situatie en dat is het verbreden van de weg en het verplaatsen van het naastgelegen fietspad. Naar aanleiding van het vorige artikel in de Castricummer heb ik veel mails gekregen van bezorgde ouders, waarvan hun kinderen dagelijks vlak langs de N203 naar het Bonhoeffercollege of het Jac. P. Thijsse College fietsen. Zij bevestigen voor mij de noodzaak tot wegverbreding en verplaatsing van het fietspad. Door alleen het terugbrengen van de snelheid naar zestig kilometer per uur, zoals D66 wil, verslechtert de doorstroming. Daarmee wordt ook de veiligheid niet verbeterd.’’

‘Natuurgebied beschermen’

Marcel Steeman, die een korte periode namens D66 wethouder verkeer in Castricum was, deelt het standpunt van Terwal niet: ,,We hebben het er binnen Provinciale Staten uitgebreid over gehad en geconcludeerd dat er op korte en langere termijn iets moet gebeuren. Je kan direct de snelheid verlagen. Dan moet je niet alleen nieuwe bordjes neerzetten, maar ook het wegprofiel en de zijkanten aanpassen. Vergelijk de weg van Bakkum naar Egmond en die van Castricum naar Heemskerk. Bij een verbreding wordt een van de grootste grutto-populaties van Nederland ernstig aangetast. De VVD vindt echter hardrijden kennelijk belangrijker dan behoud van het landschap. Als provincie moeten we dit waardevolle stukje natuurgebied beschermen. Overigens heeft Jeroen Olthof toegezegd dat hij dit punt meeneemt in het onderzoek naar de verbetering van de N203.’’

Tot slot liet wethouder Slettenhaar weten dat hij ook zeer begaan is met deze kwestie: ,,Natuurlijk is het noodzakelijk dat alle maatregelen voor deze weg onderzocht moeten worden in het belang van de veiligheid van alle verkeersdeelnemers inclusief fietsers. Daarom vind ik het terecht dat de betreffende motie is ontraden en ingetrokken.’’ (Foto: Hans Boot)