‘Pand Bakkerij moet cultuurpodium blijven’

De gemeente Castricum heeft de geldlening van de Bakkerij op 1 januari van dit jaar opgeëist. De subsidierelatie wordt afgebouwd. Om te zorgen dat het pand aan de Dorpsstraat 30 behouden blijft voor maatschappelijke doeleinden, stelt het college voor om Stichting Meergranen een geldlening van € 200.000 aan te bieden. Donderdag wordt er over de kwestie gestemd.

Op Facebook ontstond vorige week tumult toen het Noordhollands Dagblad kopte met ‘Weer lening voor de Bakkerij’. Er volgden veel negatieve reacties. Wethouder Ron de Haan zette de discussie on hold door te stellen dat de strekking van het artikel niet klopt. De Haan: ,,Het gemeentebestuur stelt voor de subsidierelatie met de Bakkerij met onmiddellijke ingang te beëindigen, de schuld van twee ton in één keer op te eisen en de geldlening over te hevelen naar de pandeigenaar. Daarmee wordt de positie van de gemeente versterkt (geld in stenen in plaats van in lucht) en heeft de pandeigenaar de vrije ruimte om hier sociaal, cultureel maatschappelijk in te gaan ondernemen.”

Hoe zat het ook al weer?
In 2010 verstrekte de gemeente aan Vereniging Vrienden van De Bakkerij (VVDB) een aflossingsvrije lening van € 200.000 voor de aankoop van het pand aan de Dorpsstraat 30. Omdat een vereniging voor de bank geen partij is en geen hypotheek kan afsluiten, werd Stichting Meergranen opgericht. VVDB leende het geld door aan de stichting, waarbij VVDB huur betaalt aan de stichting. Over de geldlening dient VVDB jaarlijks 6% rente, oftewel
€ 12.000 aan de gemeente te betalen.

Actuele situatie
In de praktijk blijkt VVDB niet te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen. Inmiddels zijn de schulden van de VVDB opgelopen tot € 116.000, waarvan € 60.000 renteschuld aan de gemeente Castricum en € 56.000 huurschuld aan Stichting Meergranen. Na beoordeling en bespreking van adviezen van het Cultuurplatform en de cultuurcoach heeft het college in haar vergadering van 10 december 2019 besloten de aan de VVDB verstrekte geldlening van € 200.000 per 1 januari 2020 op te eisen en de subsidierelatie met de VVDB af te bouwen. Om te zorgen dat het pand aan de Dorpsstraat 30 behouden blijft voor maatschappelijke doeleinden stelt het college de raad voor Stichting Meergranen een geldlening van € 200.000 aan te bieden per 1 januari 2020 met een looptijd van 20 jaar.

Twee keuzes
Het college legt de raad twee keuzes voor. De raad kan besluiten geen geldlening aan te gaan met Stichting Meergranen, maar dit heeft financiële gevolgen. Ook kan het gemeentebestuur in dat geval imagoschade oplopen omdat Stichting Meergranen in die situatie moet overgaan tot (gedwongen) verkoop van het pand Dorpsstraat 30 en er een maatschappelijk cultuurpodium met een lange voorgeschiedenis verloren gaat. Het college stelt de raad daarom voor om de gevraagde geldlening te verstrekken, om zo een doorstart van het pand Dorpsstraat 30 als multifunctioneel podium-café mogelijk te maken.

Het projectplan De Landbouw van Stichting Meergranen beoogt een bredere programmering, een multifunctionele inzet, een ruimer beschreven doelgroep, meer huurders, gebruikers en bezoekers. Samen dragen zij zorg voor een bredere financiële basis. De naam van het pand zal gewijzigd worden in ‘De Landbouw’, analoog aan de naam die van oudsher op de gevel plakt. Met de te verstrekken geldlening is Stichting Meergranen in staat om VVDB € 200.000 terug te betalen, waarna de VVDB de gemeente € 200.000 kan terugbetalen en een doorstart mogelijk is. Hierbij wordt de VVDB een van de huurders van het pand.

‘Positieve ontwikkeling’
Cultuurcoach Tamara Roos betreurt de discussie en de negativiteit die eromheen hangt. Ze snapt niet waarom er geen positief geluid mag klinken als het om het pand Dorpsstraat 30 gaat. ,,Ik vind de nieuwe ontwikkeling zeer positief. Het college wil het pand graag voor de inwoners behouden. Uit onderzoek is gebleken dat zich in Castricum veel mensen bevinden die goede ideeën hebben over deze locatie en er echt iets van willen maken. Ze zijn ondernemend en hebben de bereidheid om de schouders eronder te zetten. Men wil er een open cultuurpodium van maken. Hieraan is behoefte en het biedt nieuwe kansen. Het is fijn dat het college hier ruimte voor wil bieden en inwoners een kans geeft om de regie op zich te nemen”, stelt ze.

Donderdag a.s. zal de raadscommissie zich over het collegevoorstel buigen en advies uitbrengen aan de raad.

(Henk de Reus)