Oplossing Beverwijkerstraatweg nog ver weg

Castricum –  ‘Er zijn sinds 1929 al plannen voor een tunnel bij het station, maar er is in die 90 jaar nog niets gebeurd’. Dat stelde Castricummer Hans van Balgooi, initiatiefnemer voor het oplossen van de problematiek rond de Beverwijkerstraatweg, tijdens de raadscommissie. Omdat de tijd tekort was om alle fracties aan het woord te laten, is het voorstel aangehouden tot een vervolgbehandeling op 13 februari.

Tot nu toe staat in het raadsprogramma dat de gemeente alleen gelijkvloers op zoek moet naar verbeteringen, eventueel met een fietstunnel. Maar uit de presentatie op de raadsinformatieavond op 23 januari kwam naar voren dat alleen een fietstunnel tussen de Dorpsstraat en de Beverwijkerstraatweg geen oplossing biedt. Ook het onderzoek naar mogelijke wegmaatregelen vanuit het LVO (Landelijk Verbeterprogramma Overwegen) leidt nog niet naar een voldoende effectieve oplossing.

Ook wacht de gemeente nog steeds op het Prorail-onderzoek naar mogelijk slimmere maatregelen in het kader van het hoogfrequent spoorprogramma PHS. Daarvan wordt ook niet verwacht dat die de knelpunten gaan oplossen.

Presentatie

In de vergadering van de raadscommissie mocht Hans van Balgooi zijn burgerinitiatief toelichten. Daarin worden twintig suggesties gedaan om niet alleen naar de Beverwijkerstraatweg te kijken, maar verbetering van de mobiliteit in het hele dorp.

Niet alleen voor fietsers, maar ook voor auto’s. Als meest opmerkelijke suggestie stelde hij voor om juist géén autotunnel aan te leggen, maar wel drie fietstunnels. ,,Door wegen te verleggen ontstaan dan op vier plaatsen alternatieven voor auto’s om het dorp te bereiken. Nu kan dat alleen door die ene verkeersfuik op de Beverwijkerstraatweg. Voor het vierde alternatief wordt gebruikgemaakt van het huidige viaduct over de Zeeweg.”

Via een burgerinitiatief vraagt Van Balgooi aan de raad om niet langer alleen onderzoek te doen naar gelijkvloerse oplossingen (eventueel met een fietstunnel), maar om een integraal verkeersplan voor heel Castricum op stellen. ,,Dat bevat ook een niet-gelijkvloerse spoorkruising voor auto’s.” Door dit toe te voegen aan het huidige raadsprogramma, krijgt het college mandaat om sneller met integrale oplossingen te komen.

Aan de hand van dertig sheets kreeg Van Balgooi twintig minuten de tijd om zijn suggesties toe te lichten. Hij noemde de plannen die in de loop der tijd zijn gesneuveld en gaf aan wat er tussen 2010 en 2019 heeft gespeeld. 

Insprekers

Na de presentatie kwam een aantal insprekers aan het woord. Wim Tromp, directeur van Tromp Medical en bewoner van Bakkum, vertelde dat hij vijf jaar geleden in een klankbordgroep zat voor dit onderwerp, maar dat daar niets uitgekomen was. ,,Waarom lukt het in omliggende gemeenten wel? Ze mogen camera’s aan mijn huis bevestigen om de intensiteit van het autoverkeer vast te leggen. Ik steun dit burgerinitiatief van harte, het wordt tijd dat de gemeente de juiste besluiten gaat nemen.”

Makelaar Adri Hopman merkte op dat de gemeenteraad ‘de problematiek van het verkeer en gelijkvloerse spoorwegkruisingen om de 10 jaar bespreekt en dat daar alleen adviesbureaus beter van zijn geworden’. ,, Na vijftig jaar wordt het tijd dat zowel het college als de raad de zaken ter hand nemen. Ik verzoek de raad om het college de opdracht te geven om een integraal plan van aanpak te maken en deze mogelijkheden te onderzoeken”, aldus Hopman.

Politieke reacties

Vanuit de raad kregen zes fracties de tijd om te reageren. Sommigen spraken hun waardering uit voor het werk van Hans van Balgooi en konden zich voor een groot deel vinden in de opdracht die door deze gedreven burger is geformuleerd. Verder hoorde men overwegend dezelfde uitspraken: ‘Er moet iets gebeuren voordat de woningbouw aan de Zanderij wordt gerealiseerd. Wat zijn de kosten? Betrek de bewoners bij de planvorming en we weten alle consequenties nog niet’. Voorzitter Harold Ebels moest het daarbij laten, want de vergadertijd was om. De resterende vijf fracties krijgen in de vervolgbijeenkomst op 13 februari de gelegenheid om het standpunt namens hun partijen te verwoorden.
Verantwoordelijk wethouder Paul Slettenhaar tot slot: ,,Het college wacht op het PHS-rapport van Prorail en dan komen we weer bij u terug voor het vragen van mandaat. In ieder geval hoop ik dat we nog tijdens deze bestuursperiode tot besluitvorming komen.”
Kortom, een oplossing voor deze zich jarenlang voortslepende problematiek is voorlopig nog niet in zicht. (Tekst: Hans Boot) 

(Foto: Hans van Balgooi tijdens de commissievergadering – Hans Boot)