Ook in 2020 weer vierkant achter De Vijfhoek

Heiloo – ODC de Vijfhoek in Heiloo biedt plek, zorg, activiteiten en ontwikkeling aan kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. De kinderen zijn tussen de 0 en 18 jaar en komen vaak met speciaal vervoer vanuit de hele regio Alkmaar.

Er zijn kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een motorische beperking, een zintuiglijke beperking, een communicatieve beperking of een contactstoornis. Ook komen kinderen naar De Vijfhoek die naast hun handicap om andere vormen van begeleiding vragen. Bijvoorbeeld kinderen met epilepsie, eet- en drinkproblemen, medische problemen of gedragsstoornissen.

Ontwikkeling stimuleren
De Vijfhoek streeft naar een zo groot mogelijke mate van (relatieve) zelfstandigheid van de kinderen. Wanneer een kind naast persoonlijke begeleiding ook een bepaald soort therapie nodig heeft, regelt De Vijfhoek dat. Daarom biedt het, waar nodig, diverse therapieën aan zoals fysiotherapie, logopedie, muziektherapie en ergotherapie. Daarnaast worden er (individuele) activiteiten en spellen georganiseerd die het kind stimuleren.

Wilt u de kids van De Vijfhoek ook steunen?
De Stichting Vrienden van De Vijfhoek is in 1991 door een aantal actieve ouders opgericht om projecten te kunnen realiseren die nodig zijn om het dagelijks leven van de kinderen en de medewerkers op De Vijfhoek te verbeteren. Alle benodigde gelden komen uit acties, donateursbijdragen, sponsorgelden, giften, fondsen en nalatenschappen.

De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Kijk voor meer informatie of de mogelijkheid tot ondersteunen op: www.vriendenvandevijfhoek.nl. (Foto: Martin Bowra)