Kruisingsplateau moet meer duidelijkheid geven parkeerplaats Geesterduin

De aansluiting van de centrale entree van het parkeerterrein op de Geesterduinweg in april heeft tot veel onduidelijkheid geleid, met name de voorrangswijziging roept vragen op. Het verkeer dat van de parkeerplaats komt heeft voorrang op het verkeer van links. Door wethouder Steeman is bij de raadsvergadering van 20 april een memo toegezegd waarin de beweegredenen voor de gekozen verkeersoplossing worden toegelicht.

In de memo is te lezen dat in het eerste overleg met de regionale politie door de politie is aangegeven dat de ontsluiting van het parkeerterrein een weg van gelijke orde is en dat het verkeer van rechts voorrang heeft op het verkeer van links. Steeman: ,,Het is niet wenselijk in het kader van de landelijk geldende uniforme richtlijnen Duurzaam Veilig, om van de wegen binnen een 30km/h zone gebied voorrangskruispunten te maken. Over de reconstructie en ontsluiting is daarnaast nog een advies gevraagd aan Goudappel Coffeng. Het ontwerp is ook uitgebreid besproken in het verkeersoverleg en daarnaast hebben er extra overleggen plaatsgevonden met tal van betrokken partijen waaronder de winkeliersvereniging en vereniging van eigenaren van Geesterduin, het Buurtcomité regio Geesterhage, de fietsersbond en de ouderenbond.”

Volgens Steeman zou zo een betere doorstroming ontstaat waardoor er een korte of geen wachtrij ontstaat op het parkeerterrein en een opstopping bij de toegang naar het parkeerterrein kan worden voorkomen. In de tweede fase, over circa 1 á 1½ jaar zal de Geesterduinweg verder worden ingericht als
30km/u-zone. Afgesproken is dat het kruispunt met het parkeerterrein wordt uitgevoerd op een kruispuntplateau, hiermee wordt de gelijkwaardigheid van het kruispunt extra geaccentueerd. ,,Daar dit nog een tijdje op zich laat wachten wordt ook gezocht naar tijdelijke maatregelen gedacht wordt om door middel van extra informatieborden de situatie te verduidelijken. Eventueel kan het kruisingsplateau bij de entree vooruitlopend aangebracht worden die dan in de definitieve uitvoering aangepast moet worden.”