IJsbaan moet wijken voor bouw nieuwe schoo

De ijsbaan zal in de nabije toekomst moeten wijken voor de bouw van een brede school met een integraal kindcentrum. Alle felle protesten van groepen bewoners ten spijt, een nipte meerderheid (8 voor, 7 tegen) van de gemeenteraad stemde donderdag voor het bouwen van de nieuwe school op die locatie. Voor de ijsbaan zal een andere plek moeten worden gevonden.
Het werd een rumoerige avond in het gemeentehuis, waar vooral veel tegenstanders van de plannen zich op de publieke tribune hadden verzameld. Een fel debat, verwijten over en weer en talloze interrupties vormden de basis voor een beladen avond in de plaatselijke politieke arena. Dat het onderwerp bij velen leeft, bleek wel uit het feit dat zich alleen voor dit agendapunt al vijf personen hadden aangemeld om gebruik te maken van het spreekrecht voor burgers. Burgemeester Wendy Verkleij zag zich enkele malen tot ingrijpen genoodzaakt toen sprekers te veel op de persoon speelden. Die persoon was in dit geval CDA-raadslid Annemiek van de Vliet, aan wie door sommigen een cruciale rol tijdens de stemronde werd toebedeeld. Een aantal aanwezigen was van mening dat er sprake is van belangenverstrengeling, aangezien zij werkt voor Tabijn, de onderwijsstichting die het toekomstige schoolgebouw zal gaan beheren. De burgemeester liet al direct bij aanvang van het debat blijken dat zij hier onderzoek naar heeft gedaan en dat van belangenverstrengeling geen sprake is.
Namens 1.200 inwoners werd een petitie aangeboden, waarin de gemeente werd opgeroepen het terrein van de ijsbaan niet te bebouwen. ,,Dan zijn er dus nog 12.100 inwoners die niet tegen hebben gestemd en we zitten hier voor het algemeen belang’’, reageerde Bert Weijers van coalitiepartij Uitgeest Lokaal. Die partij schaarde zich achter het collegevoorstel en ging akkoord met bebouwing van het terrein. Twee dagen voor aanvang van de vergadering kreeg wethouder Antoine Tromp een nieuwe voorlopige leerlingenprognose binnen, die hem deed besluiten persoonlijk met de raadsfracties te bellen. Dat was koren op de molen van de oppositie, want men zag hierin een mooie kans op besluitvorming over het plan uit te stellen. De prognoses geven namelijk aan dat het aantal leerlingen de komende vijftien jaar sneller zal stijgen dan was verwacht. Een snel gearrangeerd gesprek tussen de wethouder en stichting Tabijn liet echter zien dat het reeds opgestelde plan nog altijd een goed uitgangspunt is.
Hoewel de fracties van PU, UVP en PvdA aandrongen op het van de agenda halen van het voorstel, kwam het zo ver niet. Na vier uur discussiëren koos een meerderheid van de gemeenteraad dus voor het bebouwen van het ijsbaanterrein, waarbij via een amendement wel werd gewaarborgd dat voor de ijsbaan een nieuwe locatie moet worden gezocht. Voor PU-raadslid Thom van Son was de hele gang van zaken zo frustrerend dat hij direct na het nemen van het raadsbesluit liet weten uit protest de raadszaal te verlaten. Hij noemde het besluit zeer ondemocratisch en ondoordacht. Ook zijn fractiegenote Viola Breeuwer keerde na behandeling van dit agendapunt niet meer terug in de raadszaal. De korte schorsing die volgde werd door het aanwezige publiek benut om direct verhaal te halen bij de politici. ,,Politiek onwaardig’’, kreeg Bert Weijers van Uitgeest Lokaal te horen van een bezoeker. Voordat het debat in de gemeenteraad plaatsvond, had voorzitter Herman van Sambeek van de ijsclub al laten weten naar de bestuursrechter te zullen stappen wanneer het terrein van de ijsbaan bebouwd zal gaan worden. (Bos Media Services)

Foto:

Herman van Sambeek, voorzitter van IJsclub Uitgeest, toonde zich zeer verontwaardigd over de wijze waarop door de bestuurders met de ijsbaan wordt omgegaan