Hoogheemraadschap wordt partner van Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Regio – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat zich nog sterker inzetten voor biodiversiteitherstel. Dat heeft het bestuur van het waterschap op 9 december besloten. Waar mogelijk zal biodiversiteit onderdeel zijn van het beheer en onderhoud van dijken, waterlopen en afvalwaterzuiveringen. Ook wordt HHNK partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat is opgericht om krachten en kennis te bundelen.

De natuur in Nederland vraagt om een goed evenwicht. Een evenwicht dat alleen kan bestaan als er een variatie is in soorten. Biodiversiteit moeten we koesteren, want deze is van invloed op de lucht die we inademen, het water dat we drinken en het voedsel dat we eten. HHNK kan bijdragen aan biodiversiteit in de eigen werkgebieden. Door verbetering van de biodiversiteit verbetert ook de waterkwaliteit.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Dagelijks bestuurder Saskia Borgers: ,,We nemen als maatschappelijk verantwoordelijke overheid graag onze rol in het versterken van biodiversiteit. Met onze dijken, waterlopen en zuiveringen hebben we daar veel mogelijkheden voor. Ons uitgangspunt is werk met werk te maken, logische combinaties te zoeken en binnen onze huidige financiële kaders te blijven. Dat doen we al met het aanleggen van bloemrijke dijken en duurzaam oeverbeheer.’’

Kerntaken

HHNK is primair verantwoordelijk voor waterveiligheid en schoon en voldoende water. In dit dagelijkse werk worden de kansen voor biodiversiteit meegenomen. Zo zijn in de Hondsbossche Duinen bij Petten (foto) natuurwaarden gecreëerd, worden dijken waar het kan ingezaaid met bloemen en wordt het zogenaamde sinusmaaien toegepast. Bij deze aanpak blijft een deel van flora staan ten gunste van de insectenpopulatie en bloemen. Ook werkt HHNK onder meer met gemeenten samen aan het vergroenen van de leefomgeving in het kader van hittestress. Het waterschap ondersteunt eveneens initiatieven van partners en inwoners met kennis en informatie over natuurvriendelijk bodem- en waterbeheer. Door ervaringen te delen en initiatieven te koppelen helpt HHNK mee de initiatieven van inwoners om bloemrijke dijken in te zaaien en nest- en vleermuiskasten te plaatsen, verder te brengen.

Deltaplan

In haar streven de biodiversiteit te herstellen, staat HHNK niet alleen. Ruim 100 organisaties in Nederland hebben zich aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. HHNK nu dus ook. Het Deltaplan is een initiatief van natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven die de handen ineen hebben geslagen. In 2018 verenigden negentien partijen zich in dit initiatief. Intussen zijn meer dan honderd organisatie aangesloten, waaronder veel waterschappen. Saskia Borgers: ,,Waterschappen zijn erg belangrijk voor deze samenwerking. Wij beheren immers een enorm groot deel van watersysteem, lintvormige objecten als dijken en duinen en we hebben veel terreinen. Wij kunnen een verschil maken. Daarom heeft HHNK besloten partner te worden van dit mooie initiatief. Wij kunnen onze kennis en ervaringen delen met de andere partners en andersom kunnen wij ook van hen leren.’’ (Foto: HHNK)