Geen fietspad wegens tekort aan ambtenaren?

Castricum – De gebrekkige fietsaansluiting vanaf de Beverwijkwijkerstraatweg naar het station ter hoogte van de Gasstraat en de Puikman is al jaren een doorn in het oog van diverse raadsleden en de Fietsersbond. Het ziet er na de commissievergadering van vorige week donderdag voorlopig niet naar uit dat daar verandering in komt.

Door Hans Boot

In de kadernota van 2012 vormde een verbinding voor fietsers en voetgangers vanuit de Beverwijkerstraatweg richting station één van de uitgangspunten. Omdat die tot nu toe niet werd gerealiseerd, dienden De VrijeLijst, PvdA en D66 een motie in, waarin het college wordt verzocht met de verdere uitwerking van de bouwlocatie Puikman 1 (naast de huidige flexwoningen) rekening te houden met een comfortabele en veilige fiets- en voetgangersverbinding vanuit de Gasstraat/Beverwijkerstraatweg tot aan het station. Deze motie werd donderdagavond in een van de raadscommissies behandeld onder voorzitterschap van Mariska Tauber (Lokaal Vitaal).

Kansrijk

Als eerste kreeg Alex van der Leest namens de Fietsersbond Castricum als enige inspreker het woord. Hij zag de motie als een kans om het fietsnetwerk te verbeteren en stelde daarbij dat het huidige college voorstander is van een westelijke doorfietsroute langs het spoor. Van der Leest vond ook dat het college veel beren op de weg zag, waarbij hij verwees naar het preadvies over betreffende motie. Hij noemde de tracéwijziging kansrijk en zag het niet als bezwaar dat een fietspad extra ruimte en geld kost. Tot slot stelde de Fietsersbond voor dat het nieuwe fietspad niet tussen de P&R-locatie en het spoor komt te liggen, maar direct westelijk langs het parkeerterrein. Paulien Zwikker (De VrijeLijst) lichtte de motie toe. Zij benadrukte dat in het ruimtelijk kader Puikman 1 geen rekening is gehouden met een vrij liggend fiets- en voetpad vanuit de Beverwijkerstraatweg richting station. Aad Nijmeijer (PvdA) haakte daarop in en merkte op dat het nog ontbrak aan een toekomstvisie voor de ontsluiting van zowel dit woningbouwproject als dat in het plangebied Zanderij Zuid (Kaptein Kaas).

Gecompliceerd

Harold Ebels (D66) zei dat er sprake was van ‘een abominabele verbinding waar nodig iets aan moet gebeuren’. Marieke Kooter (GroenLinks) achtte dit minder noodzakelijk, maar voegde daaraan toe dat, als zoiets toch nodig blijkt, dit dan niet ten koste mag gaan van de natuur. Ivo van Donselaar (CDA) stemde ‘absoluut niet’ met de motie in en gaf als verklaring: ,,Waarschijnlijk is er voor een fietspad al geen ruimte, dus laat staan voor een voetpad daarnaast. Het preadvies van het college is dan ook duidelijk.’’ José van den Berg (Forza!) vond de zaak ‘gecompliceerd’ en stelde voor om de motie aan te houden om te kijken wat er wel of niet mogelijk is, ook in verband het bouwplan aan de Puikman. Ebels ging er daarbij van uit dat er ‘genoeg slimme ambtenaren zijn om een passend ontwerp te maken’. Met een dergelijke aanpassing wilde Van den Berg de motie wel steunen.

Tempo

Lenie Kelder liet weten dat haar partij Lokaal Vitaal graag overal een mooie fietsroute wil en gaf het college mee om verder te gaan met het onderzoeken van dit project. Volgens Nijmeijer bood het plan voor Puikman 1 genoeg ruimte voor een fietspad en Gerrit Krouwel (VVD) kon alleen leven met bedoeld onderzoek in samenhang met genoemd bouwplan. Daarop verwees Ebels naar het dictum van de motie, dat voor zich sprak. Het was vervolgens aan de portefeuillehouders Slettenhaar en Brouwer om te reageren. Slettenhaar zei dat al een tijd werd overlegd met de ontwikkelaar van Puikman 1 en dat er duidelijkheid over de motie was gewenst om tempo te maken. In antwoord op de opmerking van Ebels stelde hij: ,,Slimme ambtenaren zijn er wel, maar niet met heel veel. Sterker nog, er liggen bouwprojecten stil omdat er te weinig ambtelijke capaciteit is. Daar moet we dus spaarzaam mee omgaan.’’

Verduidelijken

Daarna zegde zijn collega Valentijn Brouwer toe dat het college de doorfietsroute verder zou onderzoeken. Wat de grond betreft op- en naast de P&R-locatie was zijn constatering dat het ging om eigendom van de NS of de ontwikkelaar van Puikman 1 en er daar dus geen gemeentegrond beschikbaar is. Ebels voelde zich tot slot genoodzaakt om als volgt op de uitspraak van Slettenhaar te reageren: ,,Het is te betreuren dat er te weinig ambtenaren zijn, maar dat is nog geen reden om deze motie ter zijde te werpen.’’ Nadat de afspraak was gemaakt om de motie overeenkomstig de beraadslagingen aan te passen en te verduidelijken, concludeerde de voorzitter dat de besluitvorming hierover is gepland voor de raadsvergadering van 7 december. (Foto: Hans Boot)