Duin en Bosch wacht op resterende woningbouw

Regels stikstofbeleid verruimd

Castricum – Vijf maanden geleden werd in deze krant geconstateerd dat de bouw van 48 sociale huurwoningen op het voormalig terrein van De Clinghe op Duin en Bosch stagneerde vanwege de stikstofcrisis. De provincies hebben hun beleidsregels geactualiseerd, waardoor er iets meer lucht lijkt te komen. De twee andere resterende woningbouwprojecten op het landgoed kunnen om verschillende redenen nog niet starten.

Hans Boot

De stikstofproblematiek blijft een ingewikkelde materie, zoals blijkt uit een brief van het college van 8 september jl. aan de gemeenteraad. Daarin staat dat er stagnatie is ontstaan in vergunningverlening en realisatie van bouwprojecten, omdat de Raad van State op 29 mei 2019 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig heeft verklaard. De provincies hebben hun beleidsregels echter onlangs geactualiseerd, waardoor er iets meer ruimte ontstaat. Dat betekent dat er nieuwe berekeningen gemaakt worden en het college haar beleid moet aanpassen. Het voert te ver om dit allemaal in detail toe te lichten, dus wordt volstaan met de stand van zaken betreffende de resterende woningbouwprojecten op het terrein van Duin en Bosch na overleg met de gemeente en de projectontwikkelaars.

Sociale woningbouw

Zoals inmiddels bekend is, heeft de bouw van 48 sociale huurwoningen in opdracht van Kennemer Wonen om allerlei redenen vertraging opgelopen. Kwam dat niet door het protest van omwonenden, dan wel gooiden de stikstofproblematiek, de bestemmingsplanprocedure of de coronacrisis roet in het eten. In maart 2016 is er tussen Parnassia Groep, eigenaar van de grond, en Kennemer Wonen overeenstemming bereikt over de verkoop van het voormalige terrein van De Clinghe. Vervolgens heeft de gemeenteraad in december 2017 besloten om op dit terrein 48 sociale huurwoningen toe te staan.

Het college schrijft nu aan de raad: ,,Dit project wordt op het onderdeel stikstof vlot getrokken. De aanvraag om een natuurvergunning (waardoor het bestemmingsplan voor dat onderdeel is geregeld) is door de initiatiefnemer op 21 augustus 2020 aangevraagd.” Een woordvoerder van de gemeente voegt hieraan toe: ,,Het college is voornemens aan de raad te vragen om een zogenaamd coördinatiebesluit te nemen. Hierin zijn de procedures voor het bestemmingsplan en voor de omgevingsvergunning aan elkaar gekoppeld. Dat betekent dat het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning samen ter inzage liggen en samen één besluit vormen. Zodra de gemeenteraad dit coördinatiebesluit neemt, kan men een nadere planning van het project maken. Gestreefd wordt naar start bouw eind 2022.”

Marelsdal

De tweede locatie die er nog maagdelijk bij ligt, is het terrein vlakbij de hoek van het Duinpad en de Duinenboschweg waar de polikliniek Marelsdal was gevestigd. Hiervoor heeft Marelsdal BV een woningbouwplan ontwikkeld voor elf vrijstaande luxe woningen in chaletstijl. Deze locatie heeft in het vigerend bestemmingsplan de bestemming Maatschappelijk, maar burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming te wijzigen naar Gemengd, zodat woningbouw mogelijk is. Daartoe heeft het college besloten op 31 oktober 2017. Door enkele omwonenden is echter beroep aangetekend bij de Raad van State, waarna op 26 september 2018 een uitspraak is gedaan.

Alhoewel de bezwaren grotendeels zijn verworpen, heeft de Raad van State toch twee bezwaren gegrond verklaard en het wijzigingsplan vernietigd. De ontwikkelaar en de gemeente hebben vervolgens gewerkt aan een nieuwe wijziging van het bestemmingsplan. Ook hiervoor geldt volgens de brief van het college dat het wijzigingsplan tot op heden door de stikstofproblematiek niet is vastgesteld en dat de initiatiefnemer nu heeft aangegeven een aanvraag in te dienen voor een natuurtoestemming op basis van de verruimde mogelijkheden.

Een woordvoerder van Marelsdal BV meldt nog het volgende: ,,Zodra de stikstofvergunning binnen is, zullen we het college wederom vragen het wijzigingsplan vast te stellen. In contrast met het lelijke polikliniekgebouw dat er stond, hebben wij de nieuwe woningen zo transparant mogelijk gesitueerd zodat de duinrand weer zichtbaar wordt. Uiteraard is er door alle onzekerheden nog weinig te zeggen over de planning, laat staan over de te verwachten koopprijzen.”

Het terrein voor 48 sociale huurwoningen. (archieffoto)

Nieuw Koningsduin fase 7

Het derde project dat een moeizame weg kent, betreft de bouw van zeventien vrije sector koopwoningen op het terrein van het voormalige zusterhuis ‘Koekoeksduin’, vlakbij de ingang aan de Duinenboschweg. Daarvoor werd onder de naam ‘Nieuw Koningsduin fase 7’ een plan ingediend door ABB Bouwgroep uit Sliedrecht. De ontwikkelende bouwer heeft ook de fasen 1 t/m 6 van de nieuwe wijk ontwikkeld en gebouwd en laat weten: ,,De zeventien grondgebonden woningen bestaan uit drie vrijstaande, acht twee-onder-een-kap- en zes woningen in twee rijen van drie. De vormgeving komt overeen met de reeds gebouwde woningen in fase 1 t/m 6.

De omgevingsvergunning voor fase 7 is op 14 september 2018 verleend. Vervolgens zijn hiertegen door een omwonende bezwaren ingediend, die door de commissie beroep en bezwaarschriften in februari 2019 en door de bestuursrechter in februari van dit jaar ongegrond zijn verklaard. De bezwaarmaker is echter in hoger beroep gegaan, zodat het plan op dit moment ter beoordeling ligt bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij verwachten dat de zitting bij de Raad van State nog dit jaar plaatsvindt en opvolgend uitspraak doet. Op basis van de uitspraak zal ABB verdere stappen ondernemen met betrekking tot de ontwikkeling en verkoop van de huizen.”

Conclusies

Het is nu aan de gemeenteraad om te beslissen of er nog verdere behandeling en besluitvorming naar aanleiding van genoemde brief van 8 september moet plaatsvinden.

In ieder geval is het duidelijk dat er nog heel wat water door de Rijn moet stromen voordat de laatste 76 woningen op Duin en Bosch er staan en in gebruik zijn genomen. Lange en ingewikkelde procedures zorgen er ook voor dat vertragingen van deze projecten met zo’n vijf jaar eerder regel zijn dan uitzondering. Woonwethouder Slettenhaar blijft echter optimistisch: ,, We versnellen en passen voor de sociale woningbouw procedures aan om de vertraging door juridische tegenvallers, zoals stikstof en provinciale regels, in te lopen. Daarom gaan we processen samenvoegen. Ook lopen we een ‘dubbel spoor’ met het proces rond stikstof. Aan de gemeente zal het niet liggen.”

Locatie Marelsdal