Discussie rond flexwoningen duurt voort

Castricum – De PvdA-fractie heeft in een openbare publicatie de communicatie tussen het college en de gemeenteraad ter discussie gesteld. Die communicatie verloopt volgens de fractie niet goed. De gang van zaken rond de plannen voor het bouwen van zogenoemde flexwoningen in de gemeente wordt als knellend voorbeeld genoemd. ,,Tijdens de vergadering bleek dat er zeven brieven over de flexwoningen waren binnengekomen. Heel veel vragen, heel veel commotie van inwoners in zowel Akersloot als Castricum. Dat kan anders, beter!’’ stelt de PvdA-fractie.

De gemeente Castricum wil tachtig flexwoningen realiseren. Het zijn kant en klare units, die moeten gaan dienen als tijdelijke huisvesting voor onder meer statushouders, jongeren en gescheiden ouders. Het gaat om mensen die met spoed een woning nodig hebben. De discussie rond de komst van deze flexwoningen heeft al heel wat stof doen opwaaien. Met name over de locaties voor deze woningen is veel te doen. Er was onder meer kritiek op het feit dat het college de plannen niet met de gemeenteraad had besproken. Formeel zou dat ook niet nodig zijn, maar de PvdA haalt in dit verband een paragraaf uit het raadsprogramma 2018-2022 aan. Daarin staat: ,,Herstel van het vertrouwen in politiek en bestuur is noodzakelijk. Het gaat om de wederopbouw van de relatie tussen samenleving en overheid door in ieder geval de relatie, de dienstverlening en de veiligheid te verbeteren.’’ Op basis van de gebeurtenissen in de afgelopen maanden concludeert de PvdA-fractie dat het college zich weinig gelegen laat liggen aan de inwoners en aan de gemeenteraad.

Schijnoplossing

Naar aanleiding van de publicatie van de PvdA-fractie polste de redactie van deze krant de meningen van de overige fracties. Dat leverde zes reacties op. GroenLinks kijkt met stijgende verbazing naar de gang van zaken: ,, Flexwoningen zijn slechts een schijnoplossing voor de korte termijn. De opeenvolgende colleges in Castricum vertikken het al zeker twintig jaar om substantieel voor betaalbare echte woningen te zorgen. Het huidige college komt nu, met goedkeuring van een groot deel van de raad, met een schamele tijdelijke oplossing voor vijftien jaar.’’ Dat het college bij voorbaat bepaalde groepen uitsluit voor de flexwoningen, stuit de fractie zeer tegen de borst. ,,Mensen die hun straf hebben uitgezeten, zelfs ex-TBS’ers, mogen wettelijk gezien niet uitgesloten worden van woningen. En dat is ook terecht. Ook zij moeten ergens wonen en een nieuw leven op kunnen bouwen. Het zelfde geld voor (ex)-psychiatrische patiënten. Het is een schande dat het college groepen op deze manier in de schijnwerpers zet, terwijl ze juist de rust en ruimte nodig hebben om hun leven weer op gang te krijgen.’’

Controversieel project

GroenLinks vindt bovendien de locaties voor de flexwoningen zeer ongelukkig gekozen en is van mening dat wethouder Paul Slettenhaar eerst met de omwonenden had moeten overleggen. Ook vraagt men zich af waarom Kennemer Wonen deze kar niet gaat trekken. Ook de fractie van D66 is ontevreden over het doorlopen proces: ,,Geconstateerd kan worden dat zowel de communicatie door het college in de richting van de raad als in de richting van de samenleving flinke hiaten vertoont. Ook de selectie van de marktpartij – of eigenlijk het gebrek aan selectie – roept vele vragen op. D66 koos er, begin februari 2020, voor om naar aanleiding van het dossier schriftelijke vragen aan het college te stellen.’’ De fractie spreekt van een controversieel project met directe betrokkenheid van de meest kwetsbare en kansarme groepen op de woningmarkt. Liever had de fractie van D66 ingezet op het realiseren van ‘echte’ (permanente) sociale huurwoningen. Dat laatste wordt ook door de VVD-fractie benadrukt, al realiseert men zich wel dat de procedures daarvoor lang duren.

College nog steeds aan zet

Toch zegt ook de VVD over de flexwoningen: ,,De manier waarop dit plan nu geland is, is niet goed. Niet goed voor het aanzien van de gemeente en niet goed voor woningzoekenden. De PvdA maakt terecht de opmerking dat de communicatie niet goed is, maar daarmee lopen ze ongeveer twee maanden achter op andere partijen. Het college is nog steeds aan zet, eerst de participatie weer op een normaal niveau krijgen en rust in de tent. Zolang deze veenbrand voort woekert blijven er brieven komen.’’ De VVD-fractie constateert tegelijk wel dat de vele maatregelen rondom het coronavirus tal van overleggen hebben stil gelegd. ,,Ik heb inmiddels van inwoners gehoord dat er vanuit de gemeente contact is gezocht en dat er ook overleggen worden gepland. Tot dat deze weer zijn opgepakt, lijkt het ons niet goed dat er tussentijds verdere handtekeningen worden gezet. De procesbrief van afgelopen woensdag uit het college maakt duidelijk waar we nu staan. En hoe men verder denkt te gaan’’, zegt fractievoorzitter Rob Dekker. Hij wijst erop dat het college na eerdere vragen van de VVD-fractie heeft aangegeven te zullen luisteren naar de wens van de raad.

Behoefte

De CDA-fractie laat, met betrekking tot de kritiek van de PvdA op de gevolgde procedure, een iets ander geluid horen: ,,Op 21 november 2019 is een notitie ‘Flexwonen Globale Aanpak’ aan de raad gepresenteerd en besproken waarbij alleen op de mogelijke locaties geheimhouding rustte. Het door de PvdA geconstateerde gebrek aan communicatie tussen raad en college is op dat punt dan ook niet aan de orde.’’ Toch vindt ook het CDA dat de communicatie naar de bewoners en belanghebbenden niet goed zijn verlopen. ,,De media die als eerste geïnformeerd werden en daarna pas de omwonenden en belanghebbenden is gewoon niet correct verlopen. Bovendien is de berichtgeving over de eventuele bewoners van de Flexwoningen gezien de besproken notitie uit november 2019 niet juist weergegeven.’’ Bij het CDA ziet men dat de behoefte aan flexwoningen groot is en is men heel benieuwd naar de alternatieve locaties en naar de wijze hoe deze aan de inwoners gepresenteerd en besproken gaan worden.

Gelijkheidsbeginsel

Raadslid Marjo Husslage, tot vorige maand nog actief onder de vlag van de SP en nu als ‘Lid Husslage’ zelfstandig in de gemeenteraad actief, zette al eerder vraagtekens bij het uitsluiten van bepaalde groepen mensen in het toekenningsbeleid voor de flexwoningen. In de commissie algemene zaken stelde ze vragen over het feit dat het gelijkheidsbeginsel niet genegeerd mag en kan worden bij het plan. ,,De beantwoording van het college was zeer onbevredigend en werpt weer nieuwe vragen op die ik dan ook ga stellen’’, laat ze weten. Ze vervolgt: ,,De overeenkomst van uitgangspunten die is gemaakt met Driessen Vastgoed/Flexwonen NH geeft ook te denken, omdat het beheer van Flexwonen NH van de tijdelijke (onzelfstandige) wooneenheden in Limmen aan de Oosterzijweg de afgelopen jaren bepaald geen voorbeeld is geweest van goed beheer.’’ De huurprijs van 500 euro per maand vindt ze bovendien erg hoog. ,,Het klinkt als een winstgevend verdienmodel, en dat op sociale huurwoningen? Zelfs in Amsterdam liggen de prijzen voor dergelijke containers niet zo hoog.’’

Kritisch kijken

De VrijeLijst kan de situatie zoals geschetst door de PvdA niet herkennen. De fractie laat weten: ,,Er zijn tot nu toe nog geen besluiten genomen behalve de opdracht aan het college om het principe flexwoningen in deze gemeente te onderzoeken. Sommige stappen moet een college zelfstandig kunnen nemen om überhaupt te kunnen handelen. Daarmee zijn nog geen besluiten genomen. Als de besluitvorming aan bod is zal de raad uiteraard goede afwegingen maken van de voordelen ten opzichte van de feitelijke nadelen en de gevoeligheden die er bij omwonenden zijn. Maar we wachten totdat het raadsvoorstel er is om weloverwogen te kunnen beslissen. De VrijeLijst zal dan ook kritisch kijken naar het voorstel van het college als het er is. Tot die tijd vertrouwen we op een zorgvuldige uitwerking van de opdracht die de raad aan het college heeft gegeven.’’

Kwetsbare mensen beschermen

Ook wethouder Paul Slettenhaar hebben wij om een reactie gevraagd met betrekking tot de kritiek die de PvdA-fractie heeft geuit. Volgens hem is het uitsluiten van bepaalde groepen mensen om in aanmerking te kunnen komen voor deze flexwoningen juist in hun voordeel: ,,Wij beschermen juist kwetsbare mensen door de intentie ze niet bij elkaar te huisvesten. Hier zijn in den lande meer voorbeelden van.” De wethouder gaat in zijn reactie verder niet in op de opmerkingen die door de PvdA-fractie zijn gemaakt over de communicatie tussen college en gemeenteraad. (Tekst: Bos Media Services)