Coronacrisis heeft forse gevolgen voor gemeentelijk huishoudboekje

Castricum – De gevolgen van de coronacrisis op financieel en maatschappelijk gebied komen hard aan bij de gemeente. Zelfs zó hard, dat het gemeentebestuur het op dit moment onmogelijk acht om een sluitend financieel meerjarenperspectief te formuleren. Desondanks houdt het college vast aan de uitgangspunten van het raadsprogramma ‘Financieel gezond bestuur’.

Het college van Castricum heeft in samenspraak met de gemeenteraad dit jaar gekozen voor een ‘beleidsarme kadernota’. Dat betekent dat, in tegenstelling tot eerdere versies van deze nota, de kadernota van dit jaar niet vol zit met al gemaakte financieel-beleidsmatig keuzes. Het college biedt in de kadernota van dit jaar veel ruimte voor keuzemogelijkheden en gewenste richtingen. Er valt kortom nog veel bij te sturen en veel te kiezen op financieel-beleidsmatig gebied. Het college gaat graag met de raad in gesprek om concrete invulling te geven aan keuzes en richtingen die de raad verstandig acht.

Uiterst onzeker

Voor de eerste incidentele effecten van de coronacrisis ziet het college geen andere mogelijkheid dan die te bekostigen met een onttrekking aan de algemene reserve. Door de grote hoeveelheid extra kosten in verband met de coronacrisis, namelijk twee miljoen euro, zijn de uitkomsten voor het boekjaar 2020 in zijn geheel uiterst onzeker voor de gemeente Castricum.

Landelijke herijking

Het gemeentebestuur heeft veel geloof in de kwaliteit van de plannen en activiteiten in het sociaal domein. Die zijn goed. Waar het zich echter wel zorgen over maakt, is de financiële houdbaarheid ervan. Volgend jaar komt er een landelijke herijking van de beschikbare middelen voor deze sector. Tot die tijd is kostenbeheersing het belangrijkste richtsnoer. In de kadernota is opgenomen dat de kosten voor de werkorganisatie De BUCH vanaf 2022 harder stijgen dan gepland. Dat wordt deels veroorzaakt door de hogere indexering van de cao-aanpassing en deels door het lager uitvallen van verwachte besparingen. Een derde stijging komt door de toename van het aantal wettelijke taken.

Her-prioriteren

Al met al bestaat er op vele fronten financiële en maatschappelijke onzekerheid in de gemeente. De vraag dient zich aan of het mogelijk is om het raadsprogramma in het huidige tempo te kunnen voortzetten. Het college voorziet dat de gemeente zal moeten her-prioriteren.