Buurtbewoners Koekoeksbloem delven onderspit

Castricum – Vanaf de eerste plannen uit 2021 voor de bouw van twee woontorens op de locatie van de voormalige Montessorischool aan de Koekoeksbloem hebben de buurtbewoners zich hiertegen verzet vanwege de massaliteit. Tijdens verschillende inloopavonden en commissievergaderingen of via brieven aan het gemeentebestuur hebben zij hun stem laten horen. Tevergeefs, want ook afgelopen donderdag bleek uit de behandeling van het ruimtelijk kader dat er binnen de gemeenteraad een totale meerderheid is voor het oorspronkelijke collegevoorstel, omdat de woningnood groot is.

Door Hans Boot

Participatie is een mooi woord als deze vorm van inspraak wordt meegenomen in het proces van besluitvorming. Het Buurtcomité Koekoeksbloem kan dit echter niet beamen. Talloze keren hebben de bewoners aangegeven zich niet gehoord te voelen, omdat zij vinden dat er niets gedaan wordt met hun bezwaren tegen de bouw in de gelijknamige straat van twee torens van vijf en zes hoog, die in totaal circa 89 appartementen bevatten. Voor de commissie van donderdagavond deden maar liefst zeven insprekers nog een laatste poging om de bezwaren kenbaar te maken.

De eerste inspreker Erika Katoen verwoordde de gevoelens van de wijk als volgt: ,,Wij juichen de uitbreiding van onze buurt toe, maar hier wordt een misplaatst concept doorgedrukt. Kennemer Wonen heeft hierbij een commercieel belang en de gemeente heeft een tekort aan geld. Er is door dit plan geen rekening gehouden met effecten op de leefomgeving op de lange termijn. De buurt is voor een plan dat de leefbaarheid en de sociale cohesie bevordert en heeft daarvoor realistische voorstellen gedaan. Het college en de raad kijken echter weg.’’

Groene omgeving

Als tweede kreeg Sije de Jong van voorzitter Mariska Tauber het woord. Hij benadrukte dat de buurt zeer ontevreden was over de participatie: ,,Het traject begon veelbelovend. In het eerste overleg werd door de projectleider toegezegd het geheel anders te gaan doen. Daarna werden er echter alleen nog maar varianten van kolossen getoond van vijf en zes lagen hoog met ongeveer negentig woningen. Met suggesties uit de buurt is niets gebeurd. Ook werd niet ingegaan op brieven van het buurtcomité. Kortom, de participatie heeft niets voorgesteld.’’

Jannie de Haan was vervolgens cynisch in haar woorden: ,,Ik mis in het ontwerp de gevelstenen die de kolossen verfraaien en waarin als blijvende herinnering de namen van de wethouder, raadsleden en projectleider worden gegraveerd. De stenen krijgen uiteraard de kleur groen, mooi passend bij de groene omgeving.’’ Aleid Bos was de volgende inspreker. Zij hield een emotioneel betoog, noemde wat citaten van wethouder Slettenhaar uit de krant en vertelde dat ze ’s nachts wakker ligt van de plannen.

Extra verkeer

Ook Bert Visser nam voor de zoveelste keer plaats achter de microfoon en zei: ,,Hoge woningnood mag geen vrijbrief zijn voor ongebreidelde bouwplannen. Ik pleit voor handhaving van een deel van het huidige trapveldje in plaats van verstening naast de woongebouwen. Waarom wordt ook hier afgeweken van de gebruikelijke parkeernorm? Haal van elke toren een laag af en bouw getrapt aan de zijde van de Henri Dunantsingel, evenals bij Villa Rotonda is gebeurd. Ook vraag ik mij af waarom hier niet dezelfde participatie is toegepast als bij de plannen voor de Maranathakerk. Vergeet niet dat u bouwt voor de eeuwigheid!’’

Urika Beier en Onno Meijer sloten de rij van insprekers. Beier daagde het college uit om nog eens goed na te denken, te proberen andere oplossingen te vinden en toe te geven dat de gemeente het beter kan. Meijer maakte zich vooral zorgen over het verkeer en stelde: ,,Het aantal te verwachten verkeersbewegingen is ongewis en mogelijk onderschat en het is de vraag of daarin koeriersdiensten zijn meegenomen. Onze wijk is niet gebouwd op al dat extra verkeer door onder andere de toename van fietsen en brommers van scholieren.’’

IKC

Wethouder Slettenhaar kreeg tussentijds de gelegenheid om alvast op wat uitspraken te reageren. Hij beloofde samen met de buurt te kijken naar het creëren van meer groen en de mogelijkheid om ‘groene’ parkeerplaatsen aan te leggen. Ook wil hij in gesprek over de parkeerinvulling en zegde toe daarop in te grijpen als blijkt dat het aantal plaatsen onvoldoende is. Ook projectleider Gerard van Zomeren beantwoordde vervolgens enige technische vragen.

Natuurlijk mochten ook de commissieleden hun zegje doen. Dorien Veldt (CDA) beet het spits af. Zij vond het een mooi plan, maar deelde de zorg voor verkeer en parkeren. Daarnaast stelde ze voor om binnen het plan een plek te realiseren om elkaar te ontmoeten en de oprichting van een bewonerscomité te faciliteren. Harold Ebels (D66) haalde nog even de discussie aan over het bouwen op inbreilocaties of aan de randen in het buitengebied. Zijn partij had liever de bouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) op deze plek gezien, maar ging nu mee in het voorstel volgens het raadsbesluit om woningen te bouwen. Ebels voegde eraan toe dat het nog slechts gaat om een ruimtelijk kader en alles in feite nog moet worden uitgewerkt.

Klankbordgroep

Ook De VrijeLijst van Paulien Zwikker was destijds voorstander van een IKC, maar zij steunde nu ook het voorstel voor het ruimtelijk kader, evenals José van den Berg namens Forza! Hannie Lutke Schipholt (GroenLinks) gaf eerlijk toe dat er de laatste jaren op locaties als Duin en Bosch en Zandzoom alleen maar dure woningen zijn neergezet, zonder oog te hebben voor sociale woningbouw. Ook liet zij weten: ,,Onze gemeente heeft weinig eigen grond en kan alleen een substantieel sociaal woningbouwproject realiseren op locaties als de Koekoeksbloem.’’

Aad Nijmeijer (PvdA) ondersteunde de ergernis van de omwonenden over het decennia in gebreke blijven van de gemeente wat de bouw van sociale woningen betreft. Hij stelde voor dat de buurt bij de uitwerking van de plannen wordt betrokken via een klankbordgroep. Namens Lokaal Vitaal vroeg Lenie Kelder om nog eens goed de parkeernorm te onderzoeken. Het belette haar partij niet om ook mee te gaan in dit ‘lastige’ inbreidingsplan.

Harde keuze

Gerrit Krouwel (VVD) was tot slot heel resoluut in zijn reactie: ,,We moeten nu eenmaal een harde keuze maken uit twee tegenstrijdige belangen. Er is niet op alle fronten recht gedaan aan de participatie, maar wel aan de behoefte die we hebben aan betaalbare woningen voor woningzoekenden.’’ Na twee uur discussie kon deze vergadering worden gesloten. Het wachten is nu op de vaststelling van het betreffende ruimtelijk kader, die gepland staat voor de raadsvergadering van 18 juli. Vervolgens kan er gewerkt gaan worden aan het ontwerpbestemmingsplan, waarvoor door Ebels op de valreep het voorstel werd gedaan om de raad hierbij nauw te betrekken. (Archieffoto: Hans Boot)