Ambities herontwikkeling en verduurzaming: upgrade Castricummer Werf ‘hard nodig’

Castricum – De gemeente heeft volgens de ondernemers van de Castricummer Werf jarenlang niets gedaan aan de problemen op dit bedrijventerrein, maar moet nu in actie komen. Afgelopen donderdagavond werd hieromtrent een breed gedragen motie door de raad aangenomen, waar de ondernemers erg blij mee zijn.

In de gemeenteraad stelde burgemeester Mans voorafgaand aan de behandeling dat de betreffende motie niet eerder in een commissievergadering aan de orde is geweest. Op grond van constateringen dat de Castricummer Werf een uitbreidingsmogelijkheid heeft, er nooit concrete afspraken zijn gemaakt over herontwikkeling, verduurzaming van het bedrijventerrein gewenst wordt en het veiliger worden van de infrastructuur noodzakelijk is, roept de motie het college op om voor de raad een aantal zaken inzichtelijk te maken.

Dit houdt onder meer een inventarisatie in van de behoefte en wensen met betrekking tot de invulling van de openbare ruimte en parkeren en of er mogelijkheden zijn om samen met de ondernemers en CALorie een visie op te stellen. Daarnaast moet worden geïnventariseerd welke investeringen er van zowel overheidswege als de ondernemers in de komende jaren mogelijk zijn en welke ambities en verduurzamingsmogelijkheden er liggen. Tot slot is het voorstel om de infrastructuur met kansen en knelpunten in kaart te brengen en dient te worden onderzocht of het zinvol is om een projectleider te benoemen en welke financiële consequenties de diverse onderdelen zouden hebben.

Groene parkeerplaats

Voor de raadsvergadering had Cornel Borst, directeur van AC Borst Bouw en voorzitter van de Verenigde Bedrijven Castricummer Werf, zich als inspreker aangemeld. Hij liet weten erg blij te zijn dat deze motie was opgesteld en nagenoeg door iedereen werd ondersteund. Hij zei: ,,De ondernemers willen graag meewerken aan de revitalisatie van het terrein en het maken van een integraal plan dat voorziet in meer ruimte voor parkeren en groen. Dit plan kan echter alleen worden gerealiseerd als we daarvoor de ruimte krijgen die we momenteel ontberen.

Inmiddels zijn er gesprekken gestart over verduurzaming onder leiding van CALorie. Uit oogpunt van klimaatadaptatie wordt nagedacht om de bestrating van parkeerplaatsen te vervangen door waterdoorlatende bestrating. Los van deze maatregelen voorzien we echter extra problemen als de gemeente het plan doorzet om flexwoningen naast de werf te realiseren. Toekomstige bewoners van deze locatie zullen ongetwijfeld hinder ondervinden van het zware transport dat regelmatig hun woningen passeert. Omdat iedere vierkante meter op ons terrein is benut, voelen wij dan ook veel meer voor de aanleg van een groene parkeerplaats op deze locatie bij de zendmast.”

Reacties

Nadat zeven van de negen indieners van de motie een toelichting hadden gegeven, kon dit agendapunt ongehinderd worden doorgeschoven naar de besluitvorming en ging de raad unaniem akkoord met de motie. Fractievoorzitter Rob Dekker van de VVD wil hierover nog het volgende kwijt: ,,De huidige coronacrises maakt duidelijk dat lokale bedrijvigheid van vitaal belang is. Deze staat garant voor werkgelegenheid en sociale investeringen in de vorm van sponsoring aan evenementen en clubs. Lokale ondernemers zorgen voor leefbare kernen en bieden kansen aan de jeugd op werk- en stageplekken dicht bij huis.

De Castricummer Werf is het bedrijventerrein voor de kern Castricum. Na jaren van stilstand is het hoog tijd dat dit terrein wordt geüpgraded naar de eisen van deze tijd. Herontwikkeling wordt ook door de ondernemers zeer geambieerd en er zijn provinciale gelden beschikbaar om het gebied te revitaliseren. De motie is op initiatief van de VVD in samenwerking met vele andere partijen opgesteld. De VVD is trots dat ook de ondernemers meegenomen zijn bij het opstellen van de motie en betrokken zullen blijven in het vervolgproces. De eerste stap naar een economisch herstel en doorstart van de Castricummer Werf in het (post)coronatijdperk is hiermee gezet.”

Meer aandacht

Voorzitter Leo van Schoonhoven van de Ondernemersvereniging Castricum (OVC) geeft als reactie op de motie: ,,Het is goed dat ondernemers toekomstgericht zijn en planmatig willen werken. Dat de OVC bij deze stap voorwaarts betrokken is, laat zien dat je als collectief tot veel in staat bent. Ik verwacht dat het gemeentebestuur en de ambtenaren vanaf nu meer aandacht schenken aan deze groep ondernemers. Samen bieden ze nu al werkgelegenheid voor ruim 400 fte’s. Laat staan als de werf meer duurzame en groene ruimte gaat bieden. Flexwoningen koppelen aan een industrieterrein werkt niet. Vanuit sociale optiek niet en vanuit ondernemersoptiek ook niet. Ik hoop dat er nu geleerd is dat ‘naar elkaar luisteren’ de basis is om goede beslissingen te nemen.”

Flexwoningen

Naast het bezwaar van de ondernemers op de Castricummer Werf tegen de komst van veertig flexwoningen, hebben bewoners van Castricum-Zuid in een presentatie van 9 juni aan de gemeenteraad hun zorgen geuit over de voorgenomen bouw. Zij vinden het aantal teveel vanwege de te verwachten parkeerdrukte, parkeeroverlast, aantasting van het landelijk gebied en gevoelens van onveiligheid. Daarom pleiten ze voor maximaal 24 units, waarvan niet meer dan een kwart voor statushouders moet worden bestemd. Verder wordt de huisvestingsperiode van vijftien jaar te lang geacht. Men stelt vijf jaar voor met een optie voor eenmalige verlenging van vijf jaar. (Tekst: Hans Boot)

Op de foto:
Ondernemers van de Castricummer Werf voor een stukje slechte bestrating. Tweede van links Cornel Borst. (Foto: Hans Boot)